Semanttinen Finlex

Laki yleisradioverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §
Soveltamisala
Luonnollisen henkilön ja yhteisön on suoritettava valtiolle vuotuista yleisradioveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.
Tätä lakia ei sovelleta luonnolliseen henkilöön tai yhteisöön, jonka kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa.
2 §
Henkilön yleisradiovero

Tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitetun Suomessa yleisesti verovelvollisen, joka viimeistään verovuoden aikana on täyttänyt 18 vuotta, on suoritettava yleisradioveroa 2,5 prosenttia tuloverolaissa tarkoitetun verovuoden puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärän tai sitä korkeamman hänelle yrittäjän eläkelain (1272/2006) tai maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaan vahvistetun työtulon yhteismäärän 14 000 euroa ylittävästä osasta. Yleisradioveroa ei kuitenkaan ole suoritettava 163 euroa enempää.

Verovuoden aikana kuolleen henkilön yleisradiovero määrätään kuolinpesälle noudattaen, mitä tuloverolain 17 §:n 1 momentissa säädetään.

3 §
Yhteisön yleisradiovero
Elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968) tarkoitettua liike- tai ammattitoimintaa tai maatilatalouden tuloverolaissa (543/1967) tarkoitettua maataloutta Suomessa harjoittavan tuloverolaissa tarkoitetun yhteisön, jonka verovuoden verotettava tulo on vähintään 50 000 euroa, on suoritettava yleisradioveroa 140 euroa lisättynä 0,35 prosentilla verotettavan tulon 50 000 euroa ylittävältä osalta. Veron määrä on kuitenkin enintään 3 000 euroa.
Valtion ja sen laitosten, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, uskonnollisen yhdyskunnan, asunto-osakeyhtiön, tuloverolain 20 §:ssä tarkoitetun tuloverosta vapaan yhteisön ja ulkomaisen kuolinpesän ei ole suoritettava yleisradioveroa.
4 §
Verotuksen toimittaminen
Yleisradiovero määrätään ja maksuunpannaan tuloverotuksen toimittamisen yhteydessä siten kuin verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) säädetään.
5 §
Muun lainsäädännön soveltaminen

Yleisradioveron ennakkoperinnästä säädetään ennakkoperintälaissa (1118/1996) , kannosta, perinnästä ja palauttamisesta veronkantolaissa (769/2016) ja tilittämisestä verontilityslaissa (532/1998) .

(9.9.2016/796)
Yleisradioveroa koskevien tietojen julkisuuteen ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa (1346/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Yleisradioveroa koskevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muilta osin, mitä henkilötietolaissa (523/1999) tai muualla laissa säädetään.
6 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa.